1. De prijzen van boeken, de inspiratie-academie, Resets, inspiratiebijeenkomsten, retraites en overige producten en activiteiten staan op de website www.viaEmilie.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.

2. Voor de online aankoop van boeken geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. Wanneer u het boek binnen 14 dagen volgens de aangegeven retourprocedure ongelezen en onbeschadigd retourneert, ontvangt u uw geld terug. Retourkosten zijn voor eigen kosten. Dit herroepingsrecht geldt niet voor e-boeken, de inspiratie-academie, Resets, inspiratiebijeenkomsten, retraites en overige producten en activiteiten.

3. Reeds betaalde tickets voor inspiratiebijeenkomsten kunnen bij annulering niet worden teruggevorderd, ze mogen wel worden doorgegeven aan anderen.

4. Een Reset kan 24 uur voor de afgesproken datum en tijd kosteloos afgemeld of verplaatst worden. Bij afmelding binnen 24 uur van het geplande Reset-moment dient de Reset betaald te worden.

5. Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie, gaat vertrouwelijk om met de informatie die u deelt tijdens een Reset, inspiratiebijeenkomst, retraite of andere activiteit.

6. Jouw plek is gegarandeerd wanneer je vooraf gereserveerd hebt voor een bijeenkomst. Kom je zonder reservering dan geldt: wie het eerst komt krijgt de eerste plaatsen en vol=vol.

7. Annuleren van inspiratiedagen en retraites is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

8. De intellectuele eigendoms- en auteursrechten van video’s, audio’s, teksten en ander materiaal uit online trainingen, boeken, websites, inspiratiebijeenkomsten en -dagen, retraites, webinars en overige producten en activiteiten gemaakt en georganiseerd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie berusten bij Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie. Kleine citaten met expliciete bronvermelding zijn toegestaan. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie.

9. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie heeft zich ingespannen interessante informatie in video’s, audio’s, teksten en ander materiaal uit online trainingen, boeken, inspiratiebijeenkomsten en -dagen, retraites, webinars en overige producten en activiteiten door haar gemaakt en georganiseerd, te verschaffen. Daarbij heeft zij gestreefd naar juistheid en volledigheid van deze informatie, maar kan
dit niet garanderen. De informatie is uitsluitend illustratief bedoeld; toepassing hiervan verschilt uiteraard per praktijksituatie. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van interpretaties in door haar beschikbaar gesteld materiaal en gedeelde informatie. De ontvanger is verantwoordelijk voor de beoordeling van de bruikbaarheid van de informatie en de vertaalslag naar de eigen, persoonlijke situatie.

10. Tijdens inspiratiebijeenkomsten, retraites, webinars en overige activiteiten kunnen audio- en/of video-opnamen worden gemaakt. Wanneer dit het geval zal zijn, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u ervoor kiezen niet in beeld te verschijnen. 

11. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden stemmen deelnemers aan online trainingen inspiratiebijeenkomsten , retraites, webinars en overige activiteiten ermee in dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

12. Deelname aan Resets, online trainingen, inspiratiebijeenkomsten, retraites, webinars en overige activiteiten georganiseerd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie, is geheel op eigen risico. Emilie Kuijpers- de Vries, via Emilie, is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door via Emilie georganiseerde online training of activiteit.

13. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer.

14. Wie ontevreden is over een van de diensten of producten van Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie, omschrijft zijn klacht zo spoedig en duidelijk mogelijk in een e-mail aan info@viaEmilie.nl, zodat Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie in staat is te reageren en de klacht te herstellen indien deze gegrond is. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen. Ook na het indienen van een klacht, blijft een eventuele betalingsverplichting bestaan.

15. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie neem de privacy van deelnemers en klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Ze houdt zich uiteraard aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.