Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden 

1. De prijzen van boeken, de inspiratie-academie, Resets, inspiratiebijeenkomsten, retraites en overige producten en activiteiten staan op de website www.viaEmilie.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.

2. Voor de online aankoop van boeken geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. Wanneer u het boek binnen 14 dagen volgens de aangegeven retourprocedure ongelezen en onbeschadigd retourneert, ontvangt u uw geld terug. Retourkosten zijn voor eigen kosten. Dit herroepingsrecht geldt niet voor e-boeken, de inspiratie-academie, Resets, inspiratiebijeenkomsten, retraites en overige producten en activiteiten.

3. Reeds betaalde tickets voor inspiratiebijeenkomsten kunnen bij annulering niet worden teruggevorderd, ze mogen wel worden doorgegeven aan anderen.

4. Een Reset kan 24 uur voor de afgesproken datum en tijd kosteloos afgemeld of verplaatst worden. Bij afmelding binnen 24 uur van het geplande Reset-moment dient de Reset betaald te worden.

5. Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie, gaat vertrouwelijk om met de informatie die u deelt tijdens een Reset, Groeps-Reset, Reset-Weekend of andere activiteit.

6. Jouw plek is gegarandeerd wanneer je vooraf gereserveerd hebt voor een bijeenkomst. Kom je zonder reservering dan geldt: wie het eerst komt krijgt de eerste plaatsen en vol=vol.

7. Annuleren van Groeps-Resets en Reset-Weekenden is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum, tot 1 week voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

8. De intellectuele eigendoms- en auteursrechten van video’s, audio’s, teksten en ander materiaal uit online trainingen, boeken, websites, inspiratiebijeenkomsten en -dagen, retraites, webinars en overige producten en activiteiten gemaakt en georganiseerd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie berusten bij Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie. Kleine citaten met expliciete bronvermelding zijn toegestaan. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie.

9. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie heeft zich ingespannen interessante informatie in video’s, audio’s, teksten en ander materiaal uit online trainingen, boeken, inspiratiebijeenkomsten en -dagen, retraites, webinars en overige producten en activiteiten door haar gemaakt en georganiseerd, te verschaffen. Daarbij heeft zij gestreefd naar juistheid en volledigheid van deze informatie, maar kan
dit niet garanderen. De informatie is uitsluitend illustratief bedoeld; toepassing hiervan verschilt uiteraard per praktijksituatie. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van interpretaties in door haar beschikbaar gesteld materiaal en gedeelde informatie. De ontvanger is verantwoordelijk voor de beoordeling van de bruikbaarheid van de informatie en de vertaalslag naar de eigen, persoonlijke situatie.

10. Tijdens inspiratiebijeenkomsten, retraites, webinars en overige activiteiten kunnen audio- en/of video-opnamen worden gemaakt. Wanneer dit het geval zal zijn, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u ervoor kiezen niet in beeld te verschijnen. 

11. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden stemmen deelnemers aan online trainingen inspiratiebijeenkomsten , retraites, webinars en overige activiteiten ermee in dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

12. Deelname aan Resets, online trainingen, inspiratiebijeenkomsten, retraites, webinars en overige activiteiten georganiseerd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie, is geheel op eigen risico. Emilie Kuijpers- de Vries, via Emilie, is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door via Emilie georganiseerde online training of activiteit.

13. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer.

14. Wie ontevreden is over een van de diensten of producten van Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie, omschrijft zijn klacht zo spoedig en duidelijk mogelijk in een e-mail aan info@viaEmilie.nl, zodat Emilie Kuijpers – de Vries, via Emilie in staat is te reageren en de klacht te herstellen indien deze gegrond is. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen. Ook na het indienen van een klacht, blijft een eventuele betalingsverplichting bestaan.

15. Emilie Kuijpers – de Vries, viaEmilie neem de privacy van deelnemers en klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Ze houdt zich uiteraard aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Via Emilie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres      : Tobias Asserlaan 112 -let op: geen bezoekadres-

Postcode                               : 5056 VD
Plaats                                     : Berkel-Enschot

KvK nr.                                    : 65404300
BTW nr.                                  : 152196985B01
e-mailadres                          : Emilie@viaEmilie.nl

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe via Emilie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Via Emilie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van via Emilie. Wees je er dus van bewust dat via Emilie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van via Emilie.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE VIA EMILIE VERWERKT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die via Emilie verwerkt:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– E-mailcorrespondentie
– Gebruikersnaam
– Bestelgegevens

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VIA EMILIE VERWERKT

Via Emilie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Via Emilie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Emilie@viaEmilie.nl, dan verwijderen we deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VIA EMILIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van via Emilie.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van updates en inspiratie

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Via Emilie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht

 E-MAIL

Wanneer je Inspiratie of updates aangevraagd hebt,  je hebt aangemeld voor een( online) Reset/cursus/retraitei/bijeenkomst/training/webinar, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van via Emilie wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen via Emilie@viaEmilie.nl.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van via Emilie) tussen zit. 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Via Emilie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Via Emilie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt via Emilie gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor / Boekhouder

Verwerker

Voor Belastingaangifte

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Gegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Gegevens voor het aanmaken van een account en het verzenden van e-mails

Bank

Verwerkingsverantwoordeljke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door via Emilie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen Emilie@viaEmilie.nl. Via Emilie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door via Emilie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Via Emilie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat via Emilie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van via Emilie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die via Emilie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Via Emilie maakt op de websites enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de websites van via Emilie.

Google Analytics
Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Social media buttons
Op de website van via Emilie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

BEVEILIGEN

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van via Emilie maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, zijn de computers vergrendeld met wachtwoorden en werken we de plugins en thema van de website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door via Emilie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Emilie@viaEmilie.nl

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van 25 mei 2018

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.